چرا باید دندانهای نهفته و نیمه نهفته را خارج نمایید ؟