عکس او پی جی

لیزر درمانی یک روز در میان

حداقل 10 جلسه

حداقل 10 جلسه فیزیوتراپی در مرکز فیزیوتراپی

عکس او پی جی

مشاوره و درمان همزمان روانپزشکی

طول درمان 6-4 ماه

هزینه

10 جلسه ای 100 هزار تومان

هزینه 10 جلسه فیزیوتراپی به عهده خود بیمار است

درمان 6 میلیون تومان

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

دریافت نوبت مشاوره و درمان