روکش تک دندان
بریج 
روکش ایمپلنت

از کاشت ایمپلنتها 6-3 ماه گذشته باشد
عکس رادیوگرافی او پی جی یا پی ای
بین 6-4 جلسه حدودا هفته‌ای یکبار
سرپایی

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

دریافت نوبت مشاوره و درمان