به اندودنتیست یا متخصص ریشه درمانی ارجاع داده میشود

عکس رادیوگرافی او پی جی یا پی ای
سرپایی

عکس رادیوگرافی او پی جی یا پی ای
سرپایی

عکس رادیوگرافی او پی جی یا پی ای
بین 6-4 جلسه حدودا هفته‌ای یکبار
سرپایی

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

دریافت نوبت مشاوره و درمان