بیماران بین 20- 18 و سالم
فتوگرافی‌های صورت که توسط مراکز عکاسی پزشکی انجام شده باشد روی سی دی و چاپ شده
آزمایش خون
عکس ریه

افرادی که بیماری قند و قلبی نداشته باشند
فتوگرافی‌های صورت که توسط مراکز عکاسی پزشکی انجام شده باشد روی سی دی و چاپ شده
آزمایش خون
عکس ریه
مشاوره داخلی قلب افراد سیگاری 35 به بالا و افراد غیرسیگاری 40 به بالا

افراد سالم بین 25 تا18 بدون بیماری زمینه‌ای
درمان قبل از عمل توسط ارتدنسی انجام شده باشد و نامه از طرف متخصص ارتدنسی با درج عمل جراحی درخواستی با قالبهای گچی
فتوگرافی‌های صورت که توسط مراکز عکاسی پزشکی انجام شده باشد روی سی دی و چاپ شده
آزمایش خون
عکس ریه
عکس سی بی سی تی و یا سی تی

افراد سالم بین 25 تا18 بدون بیماری زمینه‌ای
فتوگرافی‌های صورت که توسط مراکز عکاسی پزشکی انجام شده باشد روی سی دی و چاپ شده
آزمایش خون
عکس ریه
عکس سی بی سی تی و یا سی تی

دریافت نوبت مشاوره و درمان