این جراحی ها شامل :
جراحی خارج کردن ریشه دندانها
جراحی خارج کردن دندان عقل رویش یافته ، نیمه نهفته و کاملا نهفته
جراحی خارج کردن دندان نهفته نیش یا کانین رویش یافته ، نیمه نهفته و کاملا
جراحی خارج کردن دیگر دندانه رویش یافته ، نیمه نهفته و کاملا نهفته
خارج کردن ضایعات و کیستهای انتهای ریشه دندان و بیوپسی میشود.

وقتی دندانی ( عقل ، نیش یا هر دندان دیگری ) نیمه رویش یا رویش نیافته باشد خطر عفونت و امکان تشکیل ضایعه‌هایی با توان از بین بردن استخوان یا به هم ریختن نظم دندانهای دیگر را ابجاد کند

او پی جی

و یا

سی بی سی تی

در مرکز همه راههای درمانی با مزایا و معایبشان حضورتان معرفی میگردد تا شما بتوانید بدرستی تصمیم در مورد نحوه درمانتان بگیرید.

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

دریافت نوبت مشاوره و درمان