سینوس لیفت

حفره های سینوسهای ماگزیلاری که در راست و چپ بالای فک بالا که در شما هستند . گرم کردن و تصفیه هوای تنفسی را بعهده دارند . برخی از ریشه های دندان های فک بالا به دلیل پایین بودن کف سینوسها یا بلندی ریشه دندانها در داخل سینوس قرار دارند که در هنگام خارج کردن آنها فقط یک دیوار نازک از استخوان بین سینوس فک و دهان باقی می ماند . از آنجایی که ایمپلنت جهت استحکام و گیر بهتر نیاز به استخوان دارد دیواره نازک باقیمانده نیاز به بازسازی دارد که در عمل جراحی خاصی که بسیار حساس است و مهارت جراح دهان ، فک و صورت می طلبد که با باز کردن حفره سینوس و پیوند استخوان در بالای استخوان فک بالا به ضخامت استخوان افزوده و بستر خوبی برای ایمپلنت در ناحیه خلفی فک بالا ایجاد نماید .
این عمل جراحی در بیمارانی که دندانهای خود را سالها پیش کشیده اند و دچار تحلیل شدید استخوان فک بالا هستند هم میتواند انجام شود و با استفاده از استخوان پیوند شده و انجام ایمپلنت از دندان مصنوعی ثابت استفاده نمایند .
استخوان لازم برای پیوند را میتوان بسته به مقدار استخوان مورد نیاز از بانک ها و منابع استخوان موجود در بدن مانند استخوان فک پایین ، استخوان لگن و استخوان نازک نی پا بدست آورد و یا در صورت نیاز به مقدار کمی استخوان از مواداستخوانی صنعتی استفاده کرد .