تیم درمانی ما را بیشتر بشناسید


دکتر امان اله قاسم زاده

متخصص جراحی دهان ، فک و صورتدکتر فیروزه گل‌سرخی
جراح - دندانپزشک

خانم بنفشه سلامتی

بهداشتکار دهان و دندان

خانم راحله اورند

بهداشتکار دهان و دندان

خانم آرزو صنم

دستیار و مسئول پذیرش

خانم مهشید صنم

مسئول پذیرش و روابط عمومی